cloud – What is CRM? Why do businesses also need CRM?

CRM là gì? Tại sao doanh nghiệp nào cũng cần đến CRM?
(What is CRM? Why do businesses also need CRM?)

CRM is known with its full name: “Customer Relationship Management” roughly translated as customer relationship management. It can be simply understood that the enterprise manages its interactions and care activities to form loyal customer relationships in the business.

CRM software is one of the most powerful tools a business should have. Although the organizational structure and operating procedures in each business are completely different, every department in the business can enjoy the benefits of CRM. Many people think that CRM is only for sales and marketing. However, in reality, most departments in the Enterprise can use CRM.

To recognize the signs that businesses need to implement CRM please see more: here

Some of the benefits that a good CRM software can bring you:
Eliminate ineffective activity in business processes
Increase revenue, reduce costs
Store detailed information about customers (360 degrees of customers)
Improve customer experience
Strong support for Marketing campaigns
Enterprise’s image is more professional in the eyes of customers

In order to successfully implement a CRM project, the first issue is to have a good CRM implementation plan. See also the 11-step CRM deployment planning article

If you are interested in a comprehensive and industry-intensive CRM solution, you can sign up for a trial or check out the price list here.

CRM hay được biết đến với tên đầy đủ là: “Customer Relationship Management” tạm dịch là quản lý quan hệ khách hàng. Có thể hiểu đơn giản là doanh nghiệp quản lý các hoạt động tương tác, chăm sóc với khách hàng của mình hình thành nên các mối quan hệ khách hàng trung thành trong doanh nghiệp.

Phần mềm CRM là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà một doanh nghiệp nên sở hữu nó. Dù cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành trong mỗi doanh nghiệp là hoàn toàn khác nhau nhưng mọi bộ phận trong doanh nghiệp đều có thể có được những lợi ích CRM mang lại. Nhiều người cho rằng CRM chỉ dành riêng cho bán hàng và tiếp thị. Tuy nhiên trên thực tế hầu hết các bộ phận trong Doanh Nghiệp đều có thể sử dụng đến CRM.

Để nhận biết được các dấu hiệu cho thấy Doanh nghiệp đang cần triển khai CRM vui lòng xem thêm:

Một vài lợi ích mà một phần mềm CRM tốt có thể đem đến cho bạn:
Loại bỏ hoạt động không hiệu quả trong quy trình kinh doanh
Tăng doanh thu, giảm chi phí
Lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng (360 độ khách hàng)
Nâng cao trải nghiệm của khách hàng
Hỗ trợ mạnh mẽ cho các chiến dịch Marketing
Hình ảnh của doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng

Để triển khai một dự án CRM thành công thì vấn đề đầu tiên là cần có một kế hoạch thực hiện CRM tốt. Xem thêm bài viết 11 bước lập kế hoạch triển khai CRM

Nếu bạn đang quan quan tâm đến một giải pháp CRM toàn diện và chuyên sâu theo ngành bạn có thể đăng ký dùng thử hoặc tham khảo bảng giá tại đây.