Mọi người thường đặt mấy archors text cho 1 url ?


Mình có archors text "Tin nhắn sms chúc 8/3" đang ở trên cùng 1. Vì vậy mọi người đã lên top 1 rồi thì nên tiếp tục seo archors khác cùng 1 url ko.và archors text "Tin nhắn sms chúc 8 / 3 "has lost top if change a archors text other ko? mọi người thường seo mấy archors text cho 1 url?

.