web em đăng sp lên 5 ngày sau nó mới index

web em đăng sp lên 5 ngày sau nó mới index:
Em đang làm cái web mà chỉ mục của nó quá chậm: Em đang dưa liên kết sản phẩm bài viết đấy ra các cuộc trò chuyện trong và ngoài nước, các mạng xã hội có PR cao nhưng chỉ mục vẫn chậm
Ai giúp em xem làm thế nào để web đây là web của em

.