web em đăng sp lên 5 ngày sau nó mới index
web em đăng sp lên 5 ngày sau nó mới index:
Em đang làm cái web mà nó index quá chậm: Em đang dưa liên kết sản phẩm bài viết đấy ra các cuộc trò chuyện trong và ngoài nước, các mạng xã hội có PR cao nhưng index vẫn chậm
Ai giúp em xem làm thế nào để web đây là web của embếp hồng ngoại sanaky
bếp hồng ngoại đơn

.